Dokumenty

Umowa najmu pojazdu
Pobierz plik w formacie .pdf
Firma Auto-Baron wynajmuje 9 osobowe busy, sprzęt budowlany i ogrodniczy. Każdy wynajem pojazdu (bez kierowcy) lub innego sprzętu poprzedza spisanie Umowy Najmu Pojazdu.
§ 1 (przedmiot umowy)
1) Przedmiotem niniejszej umowy jest najem samochodu marki ……………………, rok produkcji………… o numerze rejestracyjnym………………, o numerze nadwozia………………. w dalszej części umowy zwany Pojazdem, wraz z wyposażeniem dodatkowym określonym w protokole zdawczo- odbiorczym, na czas oznaczony za wynagrodzeniem.
2) Wydanie i odbiór pojazdu następuje w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy. W protokole zdawczo-odbiorczym strony określają jego stan faktyczny po dokonaniu przeglądu pojazdu. Protokół zdawczo-odbiorczy stanowi podstawę do porównania stanu pojazdu w chwili jego zwrotu, do stanu pojazdu w chwili jego wydania.
3) Ogólne warunki ubezpieczenia stanowią załącznik nr 2 do niniejszej umowy najmu, a przewidziane w nich procedury postępowania na wypadek szkody obowiązują Najemcę.
4) Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem pojazdu będącego przedmiotem niniejszej umowy. Pojazd posiada: aktualną polisę OC i AC, zwane dalej Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia OWU oraz ma ważne badania techniczne i jest dopuszczony do ruchu.
5) Najemca oświadcza, że został pouczony o sposobie eksploatacji pojazdu.
§ 2 (kierowca)

1) Najemca oświadcza, że posiada wymagane uprawnienia do kierowania pojazdem. Kserokopia tych uprawnień stanowi załącznik do niniejszej umowy.
2) Najemca oświadcza, że drugim kierowcą będzie…………. zamieszkały…………. w ………………. przy ul. ……………………. pesel………………, legitymujący się dowodem osobistym nr………………, prawo jazdy nr………………….
§ 3 (czas trwania umowy)

1) Wynajmujący zobowiązuje się na podstawie niniejszej Umowy do przekazania Najemcy pojazdu określonego w pkt. 1.1 w okresie od ……………………. godz.……….. do………….. do godz.…………
2) Czas trwania umowy może być przedłużony jedynie za wyraźną zgodą Wynajmującego. Zgoda Wynajmującego może być wyrażona również telefonicznie i potwierdzona sms-em.
§ 4 (wynagrodzenie i inne opłaty)

1) Wynagrodzenie wynosi………. zł netto za każdą rozpoczętą dobę wynajmu pojazdu. Przez dobę rozumie się kolejne 24 godziny po wydaniu pojazdu Najemcy. Wynagrodzenie przysługuje Wynajmującemu z tytułu niniejszej umowy przy uwzględnieniu czasu jej trwania, o której mowa w § 3 pkt. i umowy wynosi razem ……….. zł netto tj. ……………….brutto.
2) Najemca wpłaca Wynajmującemu kwotę…… tytułem kaucji na zabezpieczenie roszczeń i należności przysługujących Wynajmującemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3) Wynagrodzenie jest płatne przez Najemcę na niżej podane konto firmowe z dopiskiem „Najem od dnia…….. do dnia………” lub gotówką w siedzibie firmy na podstawie wystawionej faktury lub paragonu. Nr umowy…………
4) Najemca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez wymogu złożenia podpisu.
5) Kaucja podlega rozliczeniu z chwilą zwrotu pojazdu przez Najemcę, o ile nie zachodzą okoliczności uzasadniające zatrzymanie kaucji w całości lub części.
6) Jeżeli wysokość kaucji nie wystarcza na pokrycie szkody komunikacyjnej lub niekomunikacyjnej Najemca jest zobowiązany do zapłaty różnicy według zasad odpowiedzialność określonych w § 7 umowy.
7) W przypadku zwrotu pojazdu Wynajmującemu po terminie, o którym mowa w § 3 umowy, Najemca zobowiązany jest do uiszczenia Wynajmującemu odszkodowania w wysokości ….. zł netto za każdą rozpoczętą godziną opóźnienia.
8) Jeśli Najemca nie zwróci pojazdu do 6 godzin po terminie wskazanym w umowie najmu i nie skontaktuje się z Wynajmującym, ten poinformuje organ ścigania o podejrzeniu kradzieży, co spowoduje całkowitą utratę kaucji i dalsze ewentualne konsekwencje finansowe lub prawne.
§ 5 (obowiązki najemcy)

1) Najemca jest zobowiązany do korzystania z pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, z zachowaniem zasad jego prawidłowej eksploatacji, przestrzegania instrukcji użytkownika oraz procedur postępowania na wypadek szkody przewidzianych w OWU.
2) Najemca zobowiązany jest do terminowego zwrotu pojazdu oraz zapłaty wynagrodzenia zgodnie z umową.
3) Najemca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania zakazu palenia tytoniu w całym pojeździe oraz zakazu przewożenia w nim zwierząt.
4) Najemca może używać pojazdu jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, chyba, że Wynajmujący udzieli pisemnej zgody na używanie pojazdu także poza granicami kraju § 8 pkt. 2 umowy.
5) Najemcy nie wolno dokonywać żadnych zmian i przeróbek w pojeździe.
6) Pojazd powinien być zwrócony w stanie nieuszkodzonym, czystym. W przypadku zwrotu nieposprzątanego pojazdu Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami sprzątania w wysokości …………….
7) Pojazd ma zostać zwrócony Wynajmującemu wraz z pełnym zbiornikiem paliwa. W przypadku niedopełnienia tego warunku Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami uzupełnienia paliwa powiększonymi o opłatę manipulacyjną w kwocie………….
8) Najemca zobowiązany jest do posiadania przy sobie dokumentów pojazdu z kompletem kluczy przez cały czas trwania umowy i powinien stosować się do zasad rzetelności w ich zabezpieczeniu przed kradzieżą lub zgubieniem. Przy dłuższym postoju, parkować na parkingu strzeżonym.
9) W przypadku zagubienia dokumentów pojazdu Najemca zostanie obciążony karą umowną w wysokości………… Jeżeli szkoda poniesiona przez Wynajmującego przewyższy kwotę zastrzeżonej kary umownej, Wynajmującemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
10) Najemca odpowiada za wszystkie opłaty i mandaty dotyczące okresu od wydania pojazdu do zdania pojazdu np. za złe parkowanie, które Wynajmujący otrzyma z kraju i zagranicy po terminie zwrotu kaucji.
§ 6 (obowiązki Najemcy na wypadek zdarzenia szkodowego w związku z ruchem pojazdu)

1) Jeżeli pojazd został uszkodzony w wyniku kolizji drogowej, wypadku drogowego, innego zdarzenia Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Wynajmującego, a następnie do postępowania zgodnie z warunkami przewidzianymi w OWU oraz poleceniami Wynajmującego.
2) W przypadku uczestnictwa pojazdu w kolizji drogowej lub wypadku drogowym Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Policję na miejscu zdarzenia.
3) W przypadku uczestniczenia pojazdu w kolizji drogowej lub wypadku drogowym lub innym zdarzeniu wywołującym szkodę, Najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu w sposób uniemożliwiającym powiększenie rozmiaru szkody.
4) Najemcy nie wolno dokonywać żadnych napraw pojazdu bez wyraźnej uprzedniej zgody Wynajmującego.
5) Jeżeli uszkodzenie pojazdu nie wpływa na bezpieczeństwo jazdy i nie skutkuje dalszym pogorszenie stanu technicznego pojazdu Najemca, za zgodą Wynajmującego, może kontynuować jazdę.
§ 7 (odpowiedzialność za szkody)

1) Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody w pojeździe, jeżeli wskutek zawinionych przez Najemcę naruszeń postanowień OWU, Towarzystwo Ubezpieczeń odmówi wypłaty odszkodowania.
2) Odpowiedzialność odszkodowawcza Najemcy dotyczy szkód powstałych w czasie trwania umowy najmu, choćby ich wykrycie nastąpiło po zwrocie pojazdu.
3) Najemca odpowiedzialny jest za własne działanie lub zaniechanie oraz za działania lub zaniechania osób przy pomocy których wykonuje umowę najmu.
4) Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobą trzecim w związku z ruchem pojazdu, chyba, że właściwe przepisy wyłączają odpowiedzialność Najemcy.
5) Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w skutek kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
6) Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego wskutek kierowania pojazdem wbrew przepisom ruchu drogowego obowiązującym w miejscu zdarzenia wywołującego szkodę.
7) Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty, winiety za granicą, opłaty za autostrady, mandaty karne, opłaty dodatkowe za parkowanie w miejscu niedozwolonym lub ponad wykupiony czas parkowania itp., które zostały naliczone w czasie dysponowania przez niego pojazdem, chyba że są one następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wynajmujący.
§ 8 (viatoll)

1) Wynajmujący oświadcza, że zarejestrowany w systemie viaTOLL oraz, że w pojeździe stanowiącym przedmiot umowy jest zainstalowane urządzenie pokładowe via BOX.
2) Najemca oświadcza, że został przeszkolony w sposobie obsługi i użytkowania urządzenia viaBOX.
3) Stan konta viaBOX wynosi…… zł i z takim stanem Najemca powinien zwrócić urządzenie.
§ 9 (ochrona danych osobowych)

1) Najemca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie określonym w niniejszej umowie przez Wynajmującego jako Administratora Danych w celu umożliwienia realizacji zobowiązań wynikających z umowy w tym w szczególności w zakresie zobowiązań podatkowych i rachunkowych.
2) Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, takich jak: otrzymywanie newslettera z informacjami marketingowymi i przesyłania ofert marketingowych.
3) Wynajmujący jednocześnie wskazuje, że:
a) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji umowy;
b) Najemca posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
c) Dane Najemcy mogą być udostępniane jedynie organom państwa upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa krajowego, takim jak: organy podatkowe, ZUS, organy ścigania;
d) Podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 r.; (Dz. Urz. UE. L Nr 119 str. 1);
e) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikające z przepisów prawa;
f) Najemca ma prawo wniesienia skargi, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; (Dz. Urz. UE. L Nr 119str. 1);
§ 10 (postanowienia końcowe)

1) Najemca nie może oddać osobie trzeciej przedmiotu najmu do bezpłatnego użytkowania, w podnajem, dzierżawę bez uzyskania pisemnej zgody Wynajmującego.
2) Wynajmujący wyraża zgodę na używanie pojazdu przez Najemcą poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, tj. państw wspólnoty europejskiej i państw stowarzyszonych.
3) Wszelkie wyjazdy do Europy wschodniej (np. Ukraina, Rosja, Białoruś) są bezwzględnie zabronione. Zabronione jest również podróżowanie po terenach objętych działaniami wojennymi, rozruchami i zamieszkami.
4) W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
5) Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją umowy najmu będą rozpatrywane w sądzie właściwym dla Wynajmującego.
6) Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.